لینک های مفید

General Writing Test
General Writing Test

آزمون نوشتاری (جنرال)

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بخوانید" با نکات مهم مهارت نوشتاری آزمون آیلتس آشنا شوید.

Academic Writing Test
Academic Writing Test

آزمون نوشتاری (آکادمیک)

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بخوانید" با نکات مهم مهارت نوشتاری آزمون آیلتس آشنا شوید.

IELTS Speaking Test Samples
IELTS Speaking Test Samples

نمونه های آزمون گفتاری

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بخوانید" با آزمون گفتاری آزمون آیلتس آشنا شوید.                                                                        

IELTS Speaking Tips
IELTS Speaking Tips

نکات مهم آزمون گفتاری

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بخوانید" با برخی از نکات مهم مهارت گفتاری آزمون آیلتس آشنا شوید.

General Reading Test
General Reading Test

آزمون خواندن (جنرال)

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بخوانید" با نکات مهم مهارت خواندن در آزمون آیلتس آشنا شوید.

Academic Reading Test
Academic Reading Test

آزمون خواندن (آکادمیک)

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بخوانید" با نکات مهم مهارت خواندن در آزمون آیلتس آشنا شوید.

IELTS Listening Tips
IELTS Listening Tips

نکات مهم آزمون شنیداری

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بخوانید" با نکات مهم مهارت شنیداری آزمون آیلتس آشنا شوید.

IELTS Listening Test
IELTS Listening Test

آزمون شنیداری آیلتس

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بخوانید" مهارت لیسنینگ خود را بسنجید.

Your English Level
Your English Level

سنجش دانش زبان انگلیسی

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بخوانید" سطح زبان خود را بسنجید.

Online English Test
Online English Test

آزمون انگلیسی آنلاین

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بخوانید" دانش زبان انگلیسی خود را بسنجید.

Grammar and Vocabulary Test
Grammar and Vocabulary Test

آزمون آنلاین لغت و گرامر

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بخوانید" دانش زبان انگلیسی خود را بسنجید.

Grammar
Grammar

گرامر

با کلیک بر روی دکمه "بیشتر بخوانید" با تمرین های منحصر به فرد، دانش گرامر خود را بسنجید.