تقویم آموزشی

ترم اول سال 1402
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1402/01/16
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1402/03/10
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1402/01/15
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1402/03/09
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1402/01/17
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1402/03/11
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1402/01/18
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1402/03/12
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم دوم سال 1402
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1402/03/17
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1402/05/11
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1402/03/16
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1402/05/08
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1402/03/18
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1402/05/12
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1402/03/19
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1402/05/13
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم ششم سال 1401
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1401/08/23
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1401/10/17
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1401/08/24
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1401/10/20
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1401/08/19
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/10/15
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1401/08/20
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1401/10/16
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم هفتم سال 1401
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1401/10/24
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1401/12/24
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1401/10/27
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1401/12/21
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/10/22
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/12/18
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1401/10/23
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1401/12/19
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید