تقویم آموزشی

ترم بهار 1
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1398/01/19
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1398/02/21
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1398/01/18
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1398/02/24
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/01/22
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/02/26
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1398/01/23
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1398/02/27
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم بهار 2
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1398/02/28
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1398/04/05
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1398/02/29
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1398/04/04
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/03/02
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/04/06
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1398/03/03
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1398/04/07
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
تابستان 1
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1398/04/15
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1398/05/16
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1398/04/16
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1398/05/17
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/04/13
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/05/17
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1398/04/14
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1398/05/18
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
تابستان 2
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1398/05/23
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1398/06/27
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1398/05/22
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1398/06/31
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/05/24
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/06/28
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1398/05/25
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1398/06/29
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
پاییز 1
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1398/07/06
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1398/08/13
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1398/07/07
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1398/08/14
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/07/04
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/08/09
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1398/07/05
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1398/08/10
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
پاییز 2
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1398/08/20
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1398/09/25
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1398/08/19
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1398/09/24
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/08/16
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/09/21
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1398/08/17
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1398/09/22
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
زمستان 1
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1398/10/02
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1398/11/07
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1398/10/03
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1398/11/08
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/09/28
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/11/03
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1398/09/29
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1398/11/04
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
زمستان 2
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1398/11/14
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1398/12/19
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1398/11/13
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1398/12/20
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/11/10
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1398/12/15
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1398/11/11
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1398/12/16
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
بانکداری
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/05/10
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/06
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/05/11
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/06/21
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/06/22
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/07/25
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/08/03
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/09/07
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/09/22
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/10/19
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/11/04
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/12/08
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/09/01
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/12/09
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
گردشگری
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/05/10
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/06
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/05/11
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/06/21
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/06/22
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/07/25
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/08/03
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/09/07
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/09/22
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/10/19
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/11/04
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/12/08
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/09/01
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/12/09
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
آرایشگری
 • شروع دوره 1 (شنبه)
 • 1398/01/31
 • پایان دوره 1 (شنبه)
 • 1398/05/12
 • شروع دوره 1 (سه شنبه)
 • 1398/02/03
 • پایان دوره 1 (سه شنبه)
 • 1398/05/15
 • شروع دوره 2 (شنبه)
 • 1398/03/11
 • پایان دوره 2 (شنبه)
 • 1398/06/16
 • شروع دوره 2 (سه شنبه)
 • 1398/03/21
 • پایان دوره 2 (سه شنبه)
 • 1398/07/09
 • شروع دوره 3 (شنبه)
 • 1398/04/22
 • پایان دوره 3 (شنبه)
 • 1398/08/04
 • شروع دوره 3 (سه شنبه)
 • 1398/04/25
 • پایان دوره 3 (سه شنبه)
 • 1398/08/21
 • شروع دوره 4 (شنبه)
 • 1398/06/02
 • پایان دوره 4 (شنبه)
 • 1398/09/23
 • شروع دوره 4 (سه شنبه)
 • 1398/06/05
 • پایان دوره 4 (سه شنبه)
 • 1398/09/26
 • شروع دوره 5 (شنبه)
 • 1398/07/13
 • پایان دوره 5 (شنبه)
 • 1398/11/05
 • شروع دوره 5 (سه شنبه)
 • 1398/07/16
 • پایان دوره 5 (سه شنبه)
 • 1398/11/01
 • شروع دوره 6 (شنبه)
 • 1398/09/02
 • پایان دوره 6 (شنبه)
 • 1398/12/17
 • شروع دوره 6 (سه شنبه)
 • 1398/09/05
 • پایان دوره 6 (سه شنبه)
 • 1398/12/20
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
هتلداری یا کیترینگ
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/05/10
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/06
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/05/11
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/06/21
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/06/22
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/07/25
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/08/03
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/09/07
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/09/22
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/10/19
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/11/04
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/12/08
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/09/01
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/12/09
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
مهارت های بازرگانی (BEC)
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/06/14
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/06
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/06/15
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/07/25
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/07/26
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/09/15
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/10/12
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/10/27
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/11/24
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/12/09
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
پرستاری
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/07/18
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/06
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/08/09
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/10/05
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/10/20
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/11/17
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/12/02
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
خدمه پرواز
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/03/23
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/06
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/03/24
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/05/03
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/05/04
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/06/07
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/06/15
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/07/18
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/07/26
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/09/15
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/10/19
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/09/01
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/10/20
 • شروع دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/10/12
 • پایان دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/12/01
 • شروع دوره 7 (جمعه)
 • 1398/10/13
 • پایان دوره 7 (جمعه)
 • 1398/12/02
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
مهارت ارائه
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/03/23
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/06
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/03/24
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/05/03
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/05/04
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/06/07
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/06/15
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/07/18
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/07/26
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/09/15
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/10/19
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/09/01
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/10/20
 • شروع دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/10/12
 • پایان دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/12/01
 • شروع دوره 7 (جمعه)
 • 1398/10/13
 • پایان دوره 7 (جمعه)
 • 1398/12/02
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
مذاکرات
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/03/30
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/06
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/03/31
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 138/05/10
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/05/11
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/06/14
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/06/22
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/07/25
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/08/03
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/09/07
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/09/22
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/10/26
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/09/01
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/10/27
 • شروع دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/10/12
 • پایان دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/12/08
 • شروع دوره 7 (جمعه)
 • 1398/10/13
 • پایان دوره 7 (جمعه)
 • 1398/12/09
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
فوتبال
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/06
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/04/27
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/08/23
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/09/08
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/10/12
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/09/08
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/10/20
 • شروع دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/10/12
 • پایان دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/11/24
 • شروع دوره 7 (جمعه)
 • 1398/10/13
 • پایان دوره 7 (جمعه)
 • 1398/11/25
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
نامه های الکترونیکی
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/03/02
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/06
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/03/10
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/04/21
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/05/24
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/06/01
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/07/04
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/07/12
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/08/16
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/09/01
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/10/05
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/09/01
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/10/06
 • شروع دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/10/12
 • پایان دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/11/17
 • شروع دوره 7 (جمعه)
 • 1398/10/13
 • پایان دوره 7 (جمعه)
 • 1398/11/18
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
مکالمات تلفنی
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/03/02
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/06
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/03/10
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/04/21
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/05/24
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/06/01
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/07/04
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/07/12
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/08/16
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/09/01
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/10/05
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/09/01
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/10/06
 • شروع دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/10/12
 • پایان دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/11/17
 • شروع دوره 7 (جمعه)
 • 1398/10/13
 • پایان دوره 7 (جمعه)
 • 1398/11/18
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
بازاریابی و تبلیغات
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/06
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/09
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/04/27
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/17
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/20
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/31
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/08/23
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/09/08
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/10/12
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/09/08
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/10/20
 • شروع دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/10/12
 • پایان دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/11/24
 • شروع دوره 7 (جمعه)
 • 1398/10/13
 • پایان دوره 7 (جمعه)
 • 1398/11/25
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
نامه نگاری عمومی
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/03/02
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/01/30
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/03/03
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/23
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/04/27
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/24
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/05/10
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/06/14
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/05/04
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/06/28
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/08/02
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/15
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/08/16
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/09/21
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/08/03
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/09/08
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/10/05
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/11/10
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/09/22
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/10/27
 • شروع دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/11/17
 • پایان دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/12/22
 • شروع دوره 7 (جمعه)
 • 1398/11/11
 • پایان دوره 7 (جمعه)
 • 1398/12/16
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
نامه نگاری بازرگانی
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/03/02
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/01/30
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/03/03
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/23
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/04/27
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/24
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/04/28
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/05/10
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/06/14
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/05/04
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/06/28
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/08/02
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/15
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/08/16
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/09/21
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/08/03
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/09/08
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/10/05
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/11/10
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/09/22
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/10/27
 • شروع دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/11/17
 • پایان دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/12/22
 • شروع دوره 7 (جمعه)
 • 1398/11/11
 • پایان دوره 7 (جمعه)
 • 1398/12/16
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
لغت
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/04/06
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/01/30
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/03/31
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/02
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/05/10
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/03
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/05/04
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/13
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/06/14
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/14
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/06/15
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/10
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/05/25
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/07/26
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/09/14
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/09/22
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/16
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/10/19
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/08/24
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/10/27
 • شروع دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/09/14
 • پایان دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/11/17
 • شروع دوره 7 (جمعه)
 • 1398/10/13
 • پایان دوره 7 (جمعه)
 • 1398/12/16
 • شروع دوره 8 (پنجشنبه)
 • 1398/10/12
 • پایان دوره 8 (پنجشنبه)
 • 1398/12/15
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
گرامر
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/04/06
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/01/30
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/03/31
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/02
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/05/10
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/03
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/05/04
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/13
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/06/14
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/14
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/06/15
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/10
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/05/25
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/07/26
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/11
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/09/14
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/09/22
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/16
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/10/19
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/08/24
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/10/27
 • شروع دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/09/14
 • پایان دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/11/17
 • شروع دوره 7 (جمعه)
 • 1398/10/13
 • پایان دوره 7 (جمعه)
 • 1398/12/16
 • شروع دوره 8 (پنجشنبه)
 • 1398/10/12
 • پایان دوره 8 (پنجشنبه)
 • 1398/12/15
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
شنیداری
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/01/29
 • پایان دوره 1 (پنجشنبه)
 • 1398/02/26
 • شروع دوره 1 (جمعه)
 • 1398/01/30
 • پایان دوره 1 (جمعه)
 • 1398/02/27
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/03/02
 • پایان دوره 2 (پنجشنبه)
 • 1398/04/06
 • شروع دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/03
 • پایان دوره 2 (جمعه)
 • 1398/03/31
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/04/13
 • پایان دوره 3 (پنجشنبه)
 • 1398/05/10
 • شروع دوره 3 (جمعه)
 • 1398/04/07
 • پایان دوره 3 (جمعه)
 • 1398/05/04
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/05/17
 • پایان دوره 4 (پنجشنبه)
 • 1398/06/14
 • شروع دوره 4 (جمعه)
 • 1398/05/11
 • پایان دوره 4 (جمعه)
 • 1398/06/08
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/06/21
 • پایان دوره 5 (پنجشنبه)
 • 1398/07/18
 • شروع دوره 5 (جمعه)
 • 1398/06/15
 • پایان دوره 5 (جمعه)
 • 1398/07/12
 • شروع دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/07/25
 • پایان دوره 6 (پنجشنبه)
 • 1398/08/23
 • شروع دوره 6 (جمعه)
 • 1398/07/19
 • پایان دوره 6 (جمعه)
 • 1398/08/17
 • شروع دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/08/30
 • پایان دوره 7 (پنجشنبه)
 • 1398/09/28
 • شروع دوره 7 (جمعه)
 • 1398/09/01
 • پایان دوره 7 (جمعه)
 • 1398/09/29
 • شروع دوره 8 (پنجشنبه)
 • 1398/10/05
 • پایان دوره 8 (پنجشنبه)
 • 1398/11/03
 • شروع دوره 8 (جمعه)
 • 1398/10/06
 • پایان دوره 8 (جمعه)
 • 1398/11/04
 • شروع دوره 9 (پنجشنبه)
 • 1398/11/10
 • پایان دوره 9 (پنجشنبه)
 • 1398/12/08
 • شروع دوره 9 (جمعه)
 • 1398/11/11
 • پایان دوره 9 (جمعه)
 • 1398/12/09
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
Workshops
 • Peer Observation
 • 1398/05/24
 • Lesson Planing
 • 1398/06/07
 • Teaching Grammar
 • 1398/07/04
 • Teaching Receptive Skills
 • 1398/06/21
 • Task-based Teaching
 • 1398/08/09
 • Classroom Management
 • 1398/09/14
 • Teaching Speaking
 • 1398/10/05
(TTC (Essential
 • شروع دوره 1 (شنبه - دوشنبه)
 • 1398/02/16 
 •  پایان دوره 1 (شنبه - دوشنبه)
 • 1398/03/18
 • شروع دوره 1 (پنجشنبه - جمعه)
 • 1398/03/02
 •  پایان دوره 1 (پنجشنبه - جمعه)
 • 1398/04/07
 • شروع دوره 1 (یکشنبه - سه شنبه)
 • 1398/03/07
 •  پایان دوره 1 (یکشنبه - سه شنبه)
 • 1398/04/11
 • شروع دوره 2 (شنبه - دوشنبه)
 • 1398/04/10
 •  پایان دوره 2 (شنبه - دوشنبه)
 • 1398/05/12
 • شروع دوره 2 (پنجشنبه - جمعه)
 • 1398/05/03
 •  پایان دوره 2 (پنجشنبه - جمعه)
 • 1398/06/01
 • شروع دوره 2 (یکشنبه - سه شنبه)
 • 1398/05/01
 •  پایان دوره 2 (یکشنبه - سه شنبه)
 • 1398/06/03
 • شروع دوره 3 (پنجشنبه - جمعه)
 • 1398/05/31
 •  پایان دوره 3 (پنجشنبه - جمعه)
 • 1398/06/29
 • شروع دوره 4 (پنجشنبه - جمعه)
 • 1398/07/04
 •  پایان دوره 4 (پنجشنبه - جمعه)
 • 1398/08/03
 • شروع دوره 5 (شنبه - دو شنبه)
 • 1398/10/09
 •  پایان دوره 5 (شنبه - دو شنبه)
 • 1398/11/12
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه - جمعه)
 • 1398/10/19
 •  پایان دوره 5 (پنجشنبه - جمعه)
 • 1398/11/18
 • شروع دوره 5 (یکشنبه-  سه شنبه)
 • 1398/10/22
 •  پایان دوره 5 (یکشنبه - سه شنبه)
 • 1398/11/27
 • شروع دوره 5 (شنبه - دو شنبه)
 • 1398/11/19
 •  پایان دوره 5 (شنبه - دو شنبه)
 • 1398/12/19
 • شروع دوره 5 (پنجشنبه - جمعه)
 • 1398/11/24
 •  پایان دوره 5 (پنجشنبه - جمعه)
 • 1398/12/23
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید