تقویم آموزشی

ترم بهار 1
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1399/01/18
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1399/02/22
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1399/01/17
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1399/02/221
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/01/28
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/02/25
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1399/01/22
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1399/02/25
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم بهار 2
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1399/03/17
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1399/04/23
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1399/03/18
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1399/04/22
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/03/22
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/04/26
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1399/03/23
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1399/04/27
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
تابستان 1
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1399/00/00
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1399/00/00
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1399/00/00
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1399/00/00
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/00/00
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/00/00
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1399/00/00
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1399/00/00
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
تابستان 2
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1399/05/20
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1399/06/26
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1399/05/19
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1399/06/25
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/05/23
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/06/27
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1399/05/24
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1399/06/28
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
پاییز 1
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1399/07/02
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1399/08/10
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1399/07/01
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1399/08/11
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/07/03
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/08/08
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1399/07/04
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1399/08/09
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
پاییز 2
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1399/08/17
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1399/09/22
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1399/08/18
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1399/09/30
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/08/15
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/09/20
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1399/08/16
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1399/09/21
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
زمستان 1
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1399/09/29
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1399/11/04
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1399/09/30
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1399/11/07
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/09/27
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/11/02
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1399/09/28
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1399/11/03
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
زمستان 2
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1399/11/13
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1399/12/20
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1399/11/14
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1399/12/19
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/11/09
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1399/12/14
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1399/11/10
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1399/12/15
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید