هویت برند

آنچه که سنگ بنای برند ایران-استرالیا برپایه آن نهاده شده است، تکیه بر نمادهای فرهنگی و اسطوره ای ایران باستان و نیز نمادهای ملی کشور استرالیا بوده است. شیر نماد نیرومندی و صلابت در طول تاریخ بوده است. این نماد در سنگ نگاره های هخامنشی به عنوان نگاهبان دروازه های فرهنگی حوزه تمدنی ایران باستان انگاشته شده و از آن برای نمایش ابهت، شکوه و غنای تمدن سرزمین پارس استفاده شده است. 

همانطور که در تصویر شماره 1 مشاهده می شود، شیری که در لوگوی ایران-استرالیا استفاده شده برگرفته از ریتون طلایی هخامنشی می باشد. 

در نگاه اول شاید مهمترین نماد استرالیا بنای خانه اپرا باشد اما آنچه که ما را بر آن داشت تا از نماد کانگورو در لوگوی خود استفاده کنیم، علقه ای است که مردم استرالیا به این حیوان خاص و منحصر به فرد دارند. این نماد می تواند پیوندی بین دو کشور ایجاد نماید. نکته دیگر توازنی است که در ترکیب بندی ایستای لوگوی ایران استرالیا وجود دارد که این ایستایی با خطوط منحنی در هم آهمیخته تا سیالی و پویایی این مرکز علمی-فرهنگی را به رخ کشده و قدرت وجسارت یک شیر را با روندگی و چالاکی کانگورو در کالبدی واحد مجتمع سازد. 

بسیاری افراد نیمه سمت راست لوگو را به عنوان دم شیر می انگارند و گاهی کانگورو تشخیص داده نمی شود. اما همانطور که در تصویر شماره 2 مشهود است، با کمی دقت می توان کانگوروی در حال حرکت را که با هنرمندی در لوگو جای گرفته است مشاهده کرد.