کتب موسسه

Roadmap 1A

Roadmap 1A

 • دوره : A Pre-IELTS Course Book
 • عنوان سطح : Beginner
بیشتر بخوانید
Roadmap 2A

Roadmap 2A

 • دوره : A Pre-IELTS Course Book
 • سطح : Elementary
بیشتر بخوانید
Roadmap 3A

Roadmap 3A

 • دوره : A Pre-IELTS Course Book
 • سطح : Pre-intermediate
بیشتر بخوانید
Roadmap 4A

Roadmap 4A

 • دوره : A Pre-IELTS Course Book
 • سطح : Intermediate
بیشتر بخوانید
Four Corners 1

Four Corners 1

 • دوره : Pre-IELTS
 • سطح : Beginner
بیشتر بخوانید
Four Corners 2

Four Corners 2

 • دوره : Pre-IELTS
 • سطح : Elementary
بیشتر بخوانید
Four Corners 3

Four Corners 3

 • دوره : Pre-IELTS
 • سطح : Pre-intermediate
بیشتر بخوانید
Four Corners 4

Four Corners 4

 • دوره : Pre-IELTS
 • سطح : Intermediate
بیشتر بخوانید
Passages 1

Passages 1

 • دوره : Advanced
 • سطح : Upper Intermediate
بیشتر بخوانید
Passages 2

Passages 2

 • دوره : Advanced
 • سطح : Advanced
بیشتر بخوانید
Peach 1

Peach 1

 • دوره : Free Discussion
 • سطح : Beginner
بیشتر بخوانید
Peach 2

Peach 2

 • دوره : Free Discussion
 • سطح : Elementary
بیشتر بخوانید
Peach 3

Peach 3

 • دوره : Free Discussion
 • سطح : Pre-intermediate
بیشتر بخوانید
Peach 4

Peach 4

 • دوره : Free Discussion
 • سطح : Intermediate
بیشتر بخوانید
Peach 5

Peach 5

 • دوره : Free Discussion
 • سطح : Uper Intermediate
بیشتر بخوانید
Essential Word for the IELTS

Essential Word for the IELTS

 • دوره : IELTS
 • سطح : B2 - C1
بیشتر بخوانید
New Insight to IELTS

New Insight to IELTS

 • دوره : IETLS Express Entry
 • سطح : B2 - C1
بیشتر بخوانید
Grammar for IELTS

Grammar for IELTS

 • دوره : IETLS Express Entry
 • سطح : B2 - C1
بیشتر بخوانید
Vocabulary fo IELTS

Vocabulary fo IELTS

 • دوره : IETLS Express Entry
 • سطح : B2 - C1
بیشتر بخوانید
Vocabulary Power

Vocabulary Power

 • دوره : Vocabulary
 • سطح : B1 up to C1
بیشتر بخوانید
Real

Real

 • دوره : Listening
 • سطح : A2 up to B2
بیشتر بخوانید
Oxford Living Grammar

Oxford Living Grammar

 • دوره : Grammar
 • سطح : A2 up to B2
بیشتر بخوانید
Chambers

Chambers

 • دوره : General Writing
 • سطح : B1
بیشتر بخوانید
English for Work

English for Work

 • دوره : Business Writing
 • سطح : +B1
بیشتر بخوانید
English for Nursing

English for Nursing

 • دوره : زبان تخصصی پرستاری
 • سطح : Intermediate
بیشتر بخوانید
Business English

Business English

 • دوره : زبان تخصصی بازرگانی
 • سطح : Pre-intermediate
بیشتر بخوانید
English for Football

English for Football

 • دوره : زبان تخصصی فوتبال
 • سطح : Pre-intermediate
بیشتر بخوانید
 English for Tourism

English for Tourism

 • دوره : زبان تخصصی گردشگری
 • سطح : Pre-intermediate
بیشتر بخوانید
English for Cabin Crew

English for Cabin Crew

 • دوره : زبان تخصصی خدمه پرواز
 • سطح : Pre-intermediate
بیشتر بخوانید
English for Marketing

English for Marketing

 • دوره : انگلیسی برای بازاریابی و تبلیغات
 • سطح : Intermediate
بیشتر بخوانید
English for Emails

English for Emails

 • دوره : اصول و فنون نگارش نامه های الکترونیک
 • سطح : Pre-intermediate
بیشتر بخوانید
English for Presentations

English for Presentations

 • دوره : زبان تخصصی ارائه
 • سطح : Pre-intermediate
بیشتر بخوانید
English for Telephoning

English for Telephoning

 • دوره : انگلیسی برای مکالمات تلفنی
 • سطح : Pre-intermediate
بیشتر بخوانید
English for Negotiating

English for Negotiating

 • دوره : انگلیسی برای مذاکرات
 • سطح : Intermediate
بیشتر بخوانید
Beauty Salon

Beauty Salon

 • دوره : انگلیسی برای آرایشگری
 • سطح : Pre-intermediate
بیشتر بخوانید
Banking

Banking

 • دوره : زبان تخصصی بانکداری
 • سطح : Intermediate
بیشتر بخوانید
Hotels and Catering

Hotels and Catering

 • دوره : زبان تخصصی هتلداری
 • سطح : Pre-intermediate
بیشتر بخوانید