اخبار عمومی

ارتباط مستقیم با مدیریت

ارتباط مستقیم با مدیریت

یکی از مهم ترین نقاط قوت مجموعه ایران استرالیا، قابلیت ارتباط مستقیم با مدیریت مجموعه است. 

از شما تقاضا داریم که انتقادات و پیشنهادات خود را مستقیما به ایمیل مدیریت تحت آدرس

ارسال نمایید  و یا با شماره
021-91070570
 با داخلی 414 تماس بگیرید.