PTE

از شما دعوت به عمل می آید با مشاهده کلیپ موجود، با آزمون PTE به عنوان یکی از آزمون های معتبر زبان انگلیسی که ایده آل فراگیرانی است که قصد مهاجرت بویژه به کشور استرالیا را دارند آشنا شوید.

 

 

 

   Mock Exam  

   ! COMING SOON