FCE

با مشاهده کلیپ موجود، با FCE از جمله آزمون های دانشگاه کمبریج که توانایی افراد در مکالمه و نگارش را در سطح پیشرفته می سنجد آشنا شوید. آزمونی معادل نمره 5 تا 6.5 آیلتس جنرال.

 

 

   MOCK EXAMS   

    ! COMING SOON