تقویم آموزشی

ترم بهار 1
 • شروع ترم روزهای زوج حضوری
 • 1400/01/16
 • پایان ترم روزهای زوج حضوری
 • 1400/02/20
 • شروع ترم روزهای زوج آنلاین
 • 1400/01/21
 • پایان ترم روزهای زوج آنلاین
 • 1400/02/23
 • شروع ترم روزهای فرد حضوری
 • 1400/01/17
 • پایان ترم روزهای فرد حضوری
 • 1400/02/22
 • شروع ترم روزهای فرد آنلاین
 • 1400/01/22
 • پایان ترم روزهای فرد آنلاین
 • 1400/02/22
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1400/01/19
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1400/02/23
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1400/01/20
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1400/02/24
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم بهار 2
 • شروع ترم روزهای زوج حضوری
 • 1400/02/27
 • پایان ترم روزهای زوج حضوری
 • 1400/04/02
 • شروع ترم روزهای زوج آنلاین
 • 1400/03/01
 • پایان ترم روزهای زوج آنلاین
 • 1400/04/03
 • شروع ترم روزهای فرد حضوری
 • 1400/02/28
 • پایان ترم روزهای فرد حضوری
 • 1400/04/02
 • شروع ترم روزهای فرد آنلاین
 • 1400/03/02
 • پایان ترم روزهای فرد آنلاین
 • 1400/04/02
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/02/30
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/02/03
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1400/02/31
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1400/04/04
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
تابستان 1
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1400/04/07
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1400/05/13
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1400/04/08
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1400/05/12
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/04/10
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/05/14
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1400/04/11
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1400/05/15
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
تابستان 2
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1400/05/18
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1400/06/24
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1400/05/19
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1400/06/23
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/05/21
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/06/25
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1400/05/22
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1400/06/26
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
پاییز 1
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1400/06/29
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1400/08/05
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1400/06/28
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1400/08/05
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/07/01
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/08/06
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1400/07/02
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1400/08/07
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
پاییز 2
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1400/08/12
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1400/09/17
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1400/08/11
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1400/09/16
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/08/13
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/09/18
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1400/08/14
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1400/09/19
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
زمستان 1
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1400/09/24
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1400/10/29
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1400/09/23
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1400/10/28
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/09/25
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/10/30
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1400/09/26
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1400/11/01
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
زمستان 2
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1400/11/04
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1400/12/09
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1400/11/05
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1400/12/17
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/11/07
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1400/12/12
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1400/11/08
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1400/12/13
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید