تقویم آموزشی

ترم اول سال 1401
 • دوره های آنلاین و حضوری
 • تاریخ
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1401/01/17
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1401/02/21
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1401/01/16
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1401/02/20
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1401/01/18
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/02/15
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1401/01/19
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1401/02/16
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم دوم سال 1401
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1401/02/26
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1401/03/28
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1401/02/25
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1401/03/29
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1401/02/22
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/03/26
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1401/02/23
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1401/03/27
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم سوم سال 1401
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1401/04/01
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1401/05/03
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1401/04/05
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1401/05/04
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1401/04/02
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/04/30
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1401/04/03
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1401/04/31
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم چهارم سال 1401
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1401/05/10
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1401/06/14
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1401/05/09
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1401/06/13
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1401/05/06
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/06/10
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1401/05/07
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1401/06/11
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم پنجم سال 1401
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1401/06/19
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1401/07/20
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1401/06/20
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1401/07/19
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1401/06/17
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/07/21
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1401/06/18
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1401/07/22
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم ششم سال 1401
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1401/07/25
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1401/08/28
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1401/07/24
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1401/08/24
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1401/07/28
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/08/26
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1401/07/29
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1401/08/27
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم هفتم سال 1401
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1401/09/02
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1401/10/05
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1401/09/01
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1401/10/04
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/09/03
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/10/01
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1401/09/04
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1401/10/02
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم هشتم سال 1401
 • شروع ترم روزهای زوج
 • 1401/10/10
 • پایان ترم روزهای زوج
 • 1401/11/12
 • شروع ترم روزهای فرد
 • 1401/10/11
 • پایان ترم روزهای فرد
 • 1401/11/11
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/10/08
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1401/11/06
 • شروع ترم روزهای جمعه
 • 1401/10/09
 • پایان ترم روزهای جمعه
 • 1401/11/07
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید