تقویم آموزشی

ترم اول سال 1403
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1403/02/17
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1403/04/11
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1403/02/16
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1403/04/10
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1403/02/20
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1403/04/14
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1403/02/21
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1403/04/15
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم دوم سال 1403
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1403/04/20
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1403/06/19
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1403/04/19
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1403/06/18
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1403/04/21
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1403/06/15
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1403/04/22
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1403/06/16
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم سوم سال 1403
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1403/06/26
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1403/08/21
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1403/06/27
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1403/08/20
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1403/06/22
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1403/08/17
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1403/06/23
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1403/08/18
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم چهارم سال 1403
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1403/08/28
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1403/10/22
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1403/08/29
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1403/10/23
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1403/08/24
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1403/10/20
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1403/08/25
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1403/10/21
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم پنجم سال 1403
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1403/10/29
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1403/12/25
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1403/10/30
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1403/12/26
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1403/10/27
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1403/10/23
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1403/10/28
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1403/12/24
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم اول سال 1404
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1404/01/00
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1404/03/00
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1404/01/00
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1404/03/00
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1404/01/00
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1404/03/00
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1404/01/00
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1404/03/00
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید