تقویم آموزشی

ترم اول سال 1402
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1402/01/16
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1402/03/10
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1402/01/15
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1402/03/09
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1402/01/17
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1402/03/11
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1402/01/18
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1402/03/12
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم دوم سال 1402
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1402/03/17
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1402/05/11
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1402/03/16
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1402/05/08
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1402/03/18
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1402/05/12
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1402/03/19
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1402/05/13
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم سوم سال 1402
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1402/05/21
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1402/07/15
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1402/05/22
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1402/07/16
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1402/05/26
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1402/07/13
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1402/05/17
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1402/07/14
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم چهارم سال 1402
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1402/07/22
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1402/09/15
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1402/07/23
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1402/09/14
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1402/07/20
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1402/09/16
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1402/07/21
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1402/09/17
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم پنجم سال 1402
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1402/09/22
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1402/11/16
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1402/09/21
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1402/11/17
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1402/09/23
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1402/11/19
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1402/09/24
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1402/11/20
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید
ترم ششم سال 1402
 • دوره های آنلاین و حضوری:
 • تاریخ:
 • شروع ترم روزهای زوج 
 • 1402/11/23
 • پایان ترم روزهای زوج 
 • 1403/02/10
 • شروع ترم روزهای فرد 
 • 1402/11/24
 • پایان ترم روزهای فرد 
 • 1403/02/11
 • شروع ترم روزهای پنجشنبه 
 • 1402/11/26
 • پایان ترم روزهای پنجشنبه
 • 1403/02/13
 • شروع ترم روزهای جمعه 
 • 1402/11/27
 • پایان ترم روزهای جمعه 
 • 1403/02/14
 • لینک ثبت نام
 • کلیک کنید