اخبار عمومی

دوره Naati CCL

دوره Naati CCL

دوره آمادگي آزمون ناتي (Naati CCL)  اين آزمون در 10 جلسه مي باشد كه ويژگي اين دوره : آموزش واژگان ( مختص استراليا )،نحوه تلفظ كلمات،فن ترجمه شفاهي،آموزش نُت برداري،تمرينات آمادگي ذهني در روند ترجمه،آشنايي با لغات و عبارات مربوط به موقعيت هاي مختلف مانند آموزش، پزشكي، دادگاه، خريد و اجاره خانه و