اخبار عمومی

به روز رسانی الگو های تعیین سطح

به روز رسانی الگو های تعیین سطح

ایران-استرالیا به عنوان تخصصی ترین مرکز برگزاری آزمون تعیین سطح در سطح موسسات کشور، اقدام به ایجاد تغییراتی از جنس تولید محتوای جدید، برگزاری نرم افزاری آزمون در محل موسسه، ارائه کارنامه تحلیلی و همچنین ارائه گواهینامه نموده است. تغییراتی که با دقت بیشتری زبان آموزان را از سطح واقعی خود، منطبق بر استاندارد های بین المللی، آگاه نموده و از اتلاف وقت و هزینه ایشان جلوگیری به عمل می آورد.