امور نهادهای خصوصی و دولتی

تمامی نهادهای خصوصی و دولتی می توانند به منظور دریافت خدمات آموزشی از این مرکز، پس از مشاهده کلیپ موجود، با شماره تماس یا ایمیل ارائه شده ذیل با مسئول مربوطه تماس حاصل نمایند.