اخبار عمومی

دوره PTE

دوره PTE

اين دوره مختص افرادي است كه دانش زبان آنها در سطح Pre-Intermediat مي باشد. اين دوره در 4 مهارت به صورت مجزا برگزار مي گردد.