اخبار عمومی

از اینستاگرام جدید موسسه دیدن فرمایید

از اینستاگرام جدید موسسه دیدن فرمایید

ایران-استرالیا در راستای اطلاع رسانی هرچه بهتر صفحه اینستاگرام خود را به روز رسانی کرده است. با بازدید از صفحه رسمی موسسه اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص انواع دوره های عمومی و تخصصی، کتب و سایر موارد کسب کنید و منتظر استوری های موسسه باشید.