برای افزودن باید عضو شوید
انتخاب زبان : فــا | En
تلفن تماس : (021) 88927127

استخدام

خالی باشد

مشخصات متقاضی

دیدن این ستون

   

سوابق علمی - آموزشی

دیدن این ستون

سوابق کاری

دیدن این ستون
ردیف نام محل کار سمت تاریخ شروع و خاتمه نشانی و تلفن
1 تا

مهارت ها

دیدن این ستون
میزان آشنایی با ضعیف متوسط خوب عالی توضیحات:

معرف (به غیر از بستگان نزدیک)

دیدن این ستون
نام و نام خانوادگی نسبت شغل مدت آشنایی نشانی و تلفن

ارسال فرم

دیدن این ستون

ریال

طراحی سایت و برنامه نویسی :
Iran-Australia Language Center